Aktualności

Zakończenie transakcji połączenia firm Gerber Emig i Refresco


W wyniku fuzji powstaje  wiodący paneuropejski producent napojów bezalkoholowych i soków owocowych.


Rotterdam (NL) / Bridgwater (UK), 12.XI. 2013 – Akcjonariusze firm Refresco oraz Gerber Emig mają przyjemność poinformować o zakończeniu transakcji  połączenia powyższych Spółek. Jest to następstwem zgody z dnia 4.X.2013 udzielonej przez  Europejską Komisję ds. Konkurencji. Decyzja w sprawie fuzji wydana przez Komisję Europejską jest warunkowa i wiąże się ze sprzedażą  zakładu produkcyjnego w Waibstadt w Niemczech. 


Refresco Gerber

Połączenie tworzy atrakcyjną propozycję dla klientów branży handlu detalicznego i producentów marek własnych, którzy skorzystają z poszerzonej skali działania, ze sprawnej obsługi w różnych rejonach geograficznych i z dostępu do szerszego portfolio wyrobów w większej liczbie krajów. Połączenie firm stanie się dobrym rozwiązaniem dla zaspokojenia ciągle zmieniających się potrzeb 

i wymagań klientów.

Akcjonariusze firmy Gerber Emig posiadają 27,5% udziałów w nowej grupie, natomiast akcjonariusze Refresco posiadają 72,5% udziałów. Skład Rady Nadzorczej odzwierciedla podział akcjonariuszy.

Hans Roelofs, Dyrektor Generalny Refresco Gerber powiedział: „Jestem dumny, iż mogę stać na czele tak silnej i spójnej organizacji. Jestem też podekscytowany możliwością rozwoju naszego biznesu w oparciu o wspólny potencjał, co stworzy wiele nowych szans dla naszych klientów oraz pracowników. Skupimy się na budowie wartości dla wszystkich partnerów i zamierzamy nadal inwestować w przyszłość naszej branży.”

Dalsze szczegóły dotyczące struktur organizacyjnych oraz kwestii finansowych, zostaną podane w odpowiednim czasie.

Informacje dla prasy


Refresco Gerber

Refresco Gerber jest wiodącym europejskim producentem napojów bezalkoholowych i soków owocowych dla sprzedawców detalicznych i producentów marek własnych z zakładami w krajach Beneluksu, Francji, Niemczech, Iberii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Polsce i Finlandii. Potencjał produkcyjny Spółki to około 6,5 miliarda litrów a roczne przychody sięgają około 2,3 miliarda Euro. Refresco Gerber oferuje szeroką gamę produktów w różnorodnych opakowaniach,  począwszy od 100% soków owocowych do napojów gazowanych i wód mineralnych w  opakowaniach typu PET, aseptycznych  PET, kartonach, puszkach, woreczkach i butelkach. Oprócz skuteczności procesów rozlewniczych, firma oferuje również klientom kompleksowe rozwiązana w łańcuchu dostaw – od planowania i pozyskiwania surowców i opakowań, po magazynowanie i transport.

Koncentrując się na innowacyjności, Refresco Gerber stale poszukuje nowych i alternatywnych sposobów poprawy jakości swoich produktów i formy opakowań, zgodnie z wymaganiami konsumenta, zasadami odpowiedzialności za środowisko i żądaniami rynku.

Refresco Gerber z siedzibą w Rotterdamie w Holandii i zatrudnia około 4,700 pracowników.


W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z:

Refresco Gerber

Minna Lyijynen, 

Communications Manager +31 (10) 440 5165

communications@refrescogerber.com


Najważniejsze informacje dotyczące fuzji Refresco i Gerber Emig, można znaleźć na stronie: www.refrescogerber.com

Transaction rationale
The merger between Gerber Emig and Refresco will create a leading pan-European bottler of soft drinks and fruit juices to serve retail and branded customers.
The combination creates a compelling industry proposition for customers whose increasing needs and demands will benefit from a significant presence in all the major soft drinks product categories in Europe, broader product and packaging mix and better supply chain opportunities.
As one company, Gerber Emig and Refresco will have greater opportunities to invest in innovation, to achieve growth and to optimise the business.
Transaction highlights
The founding shareholder of Gerber Emig and the shareholders of Refresco are fully committed to the transaction and to bringing together the best of both companies to build a long-term and sustainable business.
The new corporate name of the Group will be Refresco Gerber, a name that reflects the spirit of this merger which builds on the strengths of both businesses.
Gerber Emig shareholders will own 30% of the shares in the new Group and Refresco shareholders will own 70% of the shares.
Rotterdam (NL) / Bridgwater (UK), April 16, 2013 – The shareholders of Gerber Emig and Refresco are pleased to announce they have today signed a contractual agreement which, subject to approval of competition authorities, will lead to the merger of Gerber Emig and Refresco.
The combination creates a compelling industry proposition for customers who will benefit from greater scale, a seamless service across geographies and access to a broader portfolio of soft drinks in more markets. The combined supply chain platform will be well positioned to meet their continuously changing needs and requirements.
Andrew J. Biles, Group Chief Executive of Gerber Emig said: “Gerber Emig and Refresco are highly regarded industry players with complementary know–how, geography, products and technology. The new group will be a logical combination for Gerber Emig and all stakeholders providing greater scale and an enhanced capability for industry innovation. I am looking forward to making the most of the opportunities that come with being part of a broader European Group.”
Hans Roelofs, Chief Executive Officer of Refresco said: “We are excited about combining forces with Gerber Emig. As one company, Refresco and Gerber Emig will be in a better position to follow its customers’ international growth and to address industry opportunities and challenges. Sharing best practice and innovation, the combined company will blend the best talents and capabilities of both businesses. It will offer customers more choice, greater proximity and increased market access.”
Governance and structure of the new company
The envisioned transaction will be executed through a new group with the founding shareholder of Gerber Emig and the shareholders of Refresco retaining their shareholdings. Both are fully committed to the transaction and to bringing together the best of Gerber Emig and Refresco to build a business for the long-term that is fully equipped to capitalise on continuing growth in the European private label market.The combined business will benefit from continuity of both senior management teams. Upon completion Hans Roelofs will become CEO of the new group and Andrew J. Biles will join the senior management team of the new group based at the head office in Rotterdam. The composition of the Supervisory Board will reflect the combined shareholder base.
Conditionality and next steps
The transaction is subject to the approval of competition authorities and is expected to be completed before the end of summer 2013. Until completion of the transaction, both companies will continue to operate independently. Integration into one corporate structure will begin following the close of the transaction.
Gerber Emig was advised by N M Rothschild and Refresco was advised by ABN AMRO.
 
Notes to the editors
About Gerber Emig
Gerber Emig is a significant European bottling company with focus on juice and juice drinks. Tracing its history back to 1919, the company’s private label production is complemented by contract manufacturing for branded players. The company has volumes of circa 1.5 billion litres and revenue of EUR 801 million. Gerber Emig operates production plants in the UK, France, Germany and Poland. It is headquartered in Bridgwater, UK and employs circa 1,700 staff. www.gerberemig.com
About Refresco
Founded in 2000, Refresco is a leading European bottler of soft drinks and fruit juices for retailers and branded players with production in the Benelux, France, Germany, Iberia, Italy, the UK, Poland, and Finland. The company has volumes of circa 5 billion litres and revenue of EUR 1.5 billion. Refresco offers an extensive range of product and packaging combinations from 100% fruit juices to carbonated soft drinks and mineral waters in carton, PET, Aseptic PET, cans, pouches, and glass. It is headquartered in Rotterdam, the Netherlands and employs circa 3,000 staff. www.refresco.com
For further information please contact:
Refresco
Minna Lyijynen, Communications Manager +31 (10) 440 5165
minna.lyijynen@refresco.com

 

 

Zapowiedź połączenia firm Gerber Emig i Refresco


Uzasadnienie transakcji

Jako jedno przedsiębiorstwo Gerber Emig i Refresco staną się wiodącym paneuropejskim producentem napojów bezalkoholowych i soków owocowych zaopatrującym sieci detaliczne i producentów markowych.

Połączenie stworzy atrakcyjną propozycję dla klientów, którzy wraz ze zwiększającymi się potrzebami i wymaganiami, skorzystają ze zwiększonej oferty  wszystkich głównych kategorii produktów napojów bezalkoholowych w Europie, szerszego asortymentu produktów i rozmiaru opakowań oraz udogodnień w łańcuchu dostaw.

Jako jedno przedsiębiorstwo, Gerber Emig i Refresco będzie miało większe możliwości do inwestowania w innowacje,  osiągnięcia wzrostu i optymalizacji biznesu.

Główne założenia transakcji

Założyciele firmy Gerber Emig oraz udziałowcy Refresco są w pełni zaangażowani w transakcję  łącząc to, co najlepsze z obu firm w budowaniu długoterminowej i zrównoważonej działalności.

Nowa Grupa przyjmie nazwę Refresco Gerber  - nazwę, która odzwierciedla ducha tej fuzji, opartej na mocnych stronach obu firm.

Udziałowcy firmy Gerber Emig obejmą 30% udziałów w nowej Grupie, akcjonariusze firmy Refresco będą właścicielami 70% udziałów. 


Rotterdam (NL) / Bridgwater (UK), 16 kwietnia 2013 – Akcjonariusze Gerber Emig i Refresco mają przyjemność poinformować , że w dniu dzisiejszym zostało podpisane porozumienie, które, pod warunkiem zatwierdzenia przez organy nadzoru, zaowocuje połączeniem tych dwóch przedsiębiorstw.

Połączenie tworzy atrakcyjną propozycję dla klientów, którzy skorzystają z poszerzonej skali działania, sprawnej obsługi w różnych rejonach geograficznych oraz z dostępu do szerszego portfolio wyrobów napojów bezalkoholowych na wielu rynkach. Wspólna platforma dostaw będzie dobrze przygotowana do zaspokojenia stale zmieniających się potrzeb i wymagań. 

Andrew J. Biles, Dyrektor Generalny firmy Gerber-Emig powiedział: „Gerber-Emig i Refresco są wysoko ocenianymi branżowymi  graczami z uzupełniającymi się technikami ‘know-how’, lokalizacją, produktami i technologią. Nowa grupa będzie logicznym połączeniem dla Gerber-Emig i wszystkich udziałowców, zapewniając większą skalę i ulepszając potencjał branżowych innowacji. Oczekuję jak największych korzyści z faktu stania się częścią większej Grupy europejskiej.”

Hans Roelofs, Dyrektor Generalny firmy Refresco powiedział: „ Jesteśmy podekscytowani ideą połączenia sił z firmą Gerber Emig. Jako jedna firma Refresco i Gerber-Emig będzie lepiej przygotowana do dopasowania się do wzrostu swoich klientów na międzynarodowym rynku i  rekacji na branżowe szanse i  wyzwania. Dzieląc się najlepszymi praktykami jak  i innowacyjnymi rozwiązaniami,, spółka będzie łączyć najlepsze umiejętności i możliwości obu firm. Zaoferuje klientom większy wybór,  bliskość i zwiększony dostęp do rynku.”

Zarządzanie i struktura nowej spółki

Przewidywana transakcja będzie zrealizowana poprzez utworzenie nowej Grupy wraz z założycielami  firmy Gerber Emig oraz akcjonariuszami firmy Refresco zachowującymi swój pakiet akcji. Obie spółki są w pełni zaangażowane w transakcję oraz łącząc to, co najlepsze dla obu firm, budują długoterminowy biznes, który będzie wykorzystywał stały wzrost na europejskim rynku marek własnych.

Firma powstała w wyniku fuzji skorzysta na ciągłości funkcjonowania obu zespołów zarządzających wyższego szczebla. Po zakończeniu połączenia, Hans Roelofs obejmie stanowisko dyrektora naczelnego nowej Grupy, Andrew J. Biles przejdzie do wyższego szczebla kierownictwa nowej Grupy z siedzibą w Rotterdamie. Skład Rady Nadzorczej będzie odzwierciedlać połączoną bazę akcjonariuszy.


Uwarunkowania i dalsze kroki

Transakcja podlega zatwierdzeniu przez organy ochrony konkurencji i oczekujemy, iż zostanie sfinalizowana do końca lata 2013 roku. Do tego momentu obie firmy będą działać jako dwa niezależne, konkurujące ze sobą podmioty. Integracja w jedną korporacyjną strukturę rozpocznie się po zamknięciu transakcji.

Doradcą Gerber Emig był NM Rothschild, partnerem Refresco w tej transakcji był ABN AMRO.


Informacje dodatkowe dla mediów:

Gerber Emig

Gerber Emig jest znaczącą europejską firmą produkcyjną soków oraz napojów powstałą w roku 1919. Jej produkcja dla marek własnych została uzupełniona o rozlewnictwo dla cenionych firm brandowych. Sprzedaż firmy to 1,5 miliarda litrów rocznie a przychody przekraczają  80 milionów euro. Gerber Emig posiada zakłady w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i Polsce. Siedziba firmy znajduje się w Bridgwater, w Wielkiej Brytanii. Spółka zatrudnia około 1,700 pracowników.

www.gerberemig.com  

Refresco

Założona w 2000 roku, firma Refresco jest europejskim liderem w produkcji napojów bezalkoholowych i soków owocowych dla sprzedawców detalicznych jak i sprzedawców produktów marek własnych z zakładami produkcyjnymi w krajach Beneluksu, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Polsce i Finlandii. Firma operuje wolumenami około 5 miliardów litrów rocznie i wykazuje przychody w wysokości 1,5 miliarda euro. Refresco oferuje szeroką gamę produktów w różnych rodzajach opakowań: począwszy od 100% soków owocowych do napojów gazowanych i wody mineralnej w kartonie, aseptycznych butelkach PET, puszkach, torebkach i szkle. Firma posada swoją siedzibę w Rotterdamie, w Holandii, zatrudnia około 3000 pracowników.

www. refresco.com   


W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt:

Refresco

Minna Lyijynen, Communications Manager +31 (10) 440 5165

Minna.lyijynen@refresco.com


Gerber Emig

Nigella Bruce, Executive Assistant +44 (1278) 441 730

nigella.bruce@gerberemig.com


Citigate Amsterdam

Justine van Buttingha Wichers +31 (20)575 40 18

Justine.vanbuttinghawichers@citigateff.nl


Citigate London

Chris Barrie / Angharad Couch +44 (0) 207 282 2941

chris.barrie@citigatedr.co.uk / angharad.couch@citigatedr.co.uk

Spółka Taja korzysta z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Spółka TAJA Sp. zo.o. jest beneficjentem projektu „Poprawa konkurencyjności firmy TAJA poprzez wprowadzenie innowacyjnej technologii” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2014 oraz ze środków budżetu państwa.

Program Regionalny

Refresco Polska kupuje spółkę Taja

Informujemy, że w dniu 30 maja 2012 sfinalizowano transakcję  zakupu 100% udziałów firmy Taja Sp. z o.o. od jej dotychczasowych właścicieli. Nabywcą udziałów jest firma Kentpol – Żywiecki Kryształ Sp. z o.o. należąca do holenderskiego holdingu Refresco BV.

Wszystkie zobowiązania i umowy z kontrahentami handlowymi Taja Sp. z o.o. pozostają w mocy i są kontynuowane przez nowego właściciela. 

www.taja.com.pl